หลักสูตร

                      วิสัยทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

           ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการมีเจตคติ ที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม รู้คุณค่าของภูมิปัญญาไทย ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 

                      พันธกิจกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

1. จัดการศึกษาวิทยาศาสตร์สนองความต้องการของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณลักษณะตามมาตรฐานของการศึกษา
2. จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
4. จัดให้มีเทคโนโลยี นวัตกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายสามารถรองรับการแสวงหาความรู้ของนักเรียน อย่างเพียงพอ
5. จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม อาคาร สถานที่ ให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
6. พัฒนาผู้เรียน ให้มีจิตวิทยาศาสตร์

                      

                      เป้าหมาย

1. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ในสาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และดาราศาสตร์

2. ผู้เรียนมีทักษะทางวิทยาศาสตร์ มีกระบวนการคิดขั้นสูง สามารถสร้างองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ผู้เรียนรู้คุณค่าการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

4. ผู้เรียนที่เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ และรู้คุณค่าของภูมิปัญญาไทย ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 

ไฟล์ดาว์นโหลด

           1. โครงสร้างหลักสูตร ม.ต้น

           2. โครงสร้างหลักสูตร ม.ปลาย

           3. คำอธิบายรายวิชา ม.ปลาย

           4. สรุปรายวิชาที่เปิดสอน1.57

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s